DOVOLENKA 29.5.2024 - 6.6.2024

Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Čl. I

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

- keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese podnikateľa:

 

Obchodný názov: Bašky Collection, s. r. o.

Sídlo/miesto podnikania: Mládežnícka 1892/1, Banská Bystrica 974 04

Identifikačné číslo (IČO): 47 049 332

DIČ: 2023713604

Nie sme platcami DPH.

Zapísaného v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel: Sro vložka: 23817/S, v mene ktorého koná Barbora Kupčíková (ďalej ako „predávajúci“).

 

Internetová stránka elektronického obchodu: www.basky.sk.

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

 

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky elektronického obchodu www.basky.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Čl. II

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.  

 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte Bašky Collection, s. r. o., Mládežnícka 1892/1, Banská Bystrica 974 04 najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy a to v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 v znení neskorších právnych predpisov v súlade s čl. VIII odstúpenie od zmluvy.

 

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

 

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku bude znášať  aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

V prípade, ak bude nám bude zaslaný poškodený tovar, sme podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102 /2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať  preplatenie  zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  • 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonovPredávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu www.basky.sk.

Obchodný názov: Bašky Collection, s. r. o.

Sídlo/miesto podnikania: Mládežnícka 1892/1, Banská Bystrica 974 04

Identifikačné číslo (IČO): 47 049 332

DIČ: 2023713604

Nie sme platcami DPH.

Zapísaného v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel: Sro vložka: 23817/S, v mene ktorého koná Barbora Kupčíková (ďalej ako „predávajúci“).

Internetová stránka elektronického obchodu: www.basky.sk

 

SPOTREBITEĽ:

Meno a priezvisko:

...............................................................................................................................................................

 

Adresa:

...............................................................................................................................................................

 

Kontakt email/telefonický:

...............................................................................................................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy  v súlade s § 8 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovateľa služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákon v  znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim. 

 

Presná špecifikácia tovaru (druh tovaru, číslo):

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Tovar vrátim osobne/doručením predávajúcemu:

 

Dátum objednania/dátum prijatia 

...............................................................................................................................................................

 

Číslo objednávky: 

...............................................................................................................................................................

Cena: 

...............................................................................................................................................................

 

Číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny: IBAN: 

................................................................................................................................................................ 

Iný požadovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny: 

...............................................................................................................................................................           ...................................................................

  Podpis 

 

Späť do obchodu