DOVOLENKA 29.5.2024 - 6.6.2024

Etický kódex Bašky Collection, s.r.o

page1image31120080

BAŠKY COLLECTION, S.R.O.

Mládežnícka 1892/1
Banská Bystrica
97404

IČO:47 049 332
DIČ:2023713604

Tel:0902207822

 

      Preambula

 

Spoločnosť Bašky Collection, s.r.o podniká v odvetví módy a kúpeľňových produktov. Uvedomujeme
si svoje postavenie na trhu a v spoločnosti a máme

zodpovednosť za svoje činy a konania a chceme byť príkladom verejnosti.

Spoločnosť Bašky Collection, s.r.o deklaruje záväzok vychádzať
vo všetkých činnostiach zo svojich
firemných hodnôt a rešpektovať všeobecne
uznávané pravidlá a zásady podnikania.
Etické konanie má kľúčový význam pre fungovanie spoločnosti a prejav

zodpovednosti voči
zákazníkom ale aj partnerov a ostatným aktívnym ale aj budúcim zamestnancom, ktorí rešpektovanie
etiky ako takej prejavujú v plnom rozsahu.
Našou najväčšou hodnotou je rešpektovanie etiky.
Všetci zamestnanci Bašky Collection, s.r.o konajú a sú povinní

konať v súlade s etickým kódexom,
zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať prostredie
dôvery a úcty.
V tomto kódexe sú uvedené pravidlá

pre výkon práce, spoluprácu, vzťahy medzi manažmentom a zamestnancami.

 


1. Vzťahy so zákazníkmi

Diskrétne správanie sa k zákazníkom je samozrejmosťou. Vystupujeme zdvorilo, priateľsky bez predsudkov a diskriminácie.
Dbáme na to, aby produkty značky Bašky Collection, s.r.o boli nezávadné, vyrobené z kvalitných
materiálov, o ktorých zákazníka informujeme a aby produkty zodpovedali všetkým medzinárodným normám.
Zákazníka informujeme pravdivo o všetkých svojich produktoch a službách. Nedopúšťame sa
zatajovania ani skrývania vád produktov. Naše reklamy sú pravdivé
a zodpovedajú úplnému a teda pravdivému popisu produktu.

 

2. Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi

Všetky informácie o vzťahoch s dodávateľmi a veriteľmi považujeme za dôverné. Tieto vzťahy sú
založené na vzájomnej dôvere a úcte.
Spoločnosť Bašky Collection, s.r.o sa zaväzuje dodržiavať všetky dohodnuté zmluvné podmienky.
Všetky prípadné mimoriadne okolnosti okamžite konzultujeme s dodávateľmi a veriteľmi
a nezatajujeme žiadne okolnosti a snažíme sa hľadať alternatívne
a obojstranné, vhodné riešenia.

Spoločnosť Bašky Collection, s.r.o nezneužíva svoje postavenie na trhu. Zaväzuje sa vytvárať rovnaké
podmienky pre všetkých svojich partnerov.
Poskytujeme dôveryhodné garancie a informácie o svojej ekonomickej situácii.


3. Vzťahy so zamestnancami

Bašky Collection, s.r.o dôsledne dodržiava Zákonník práce a všetky ostatné právne normy platiace v
pracovnoprávnej oblasti.
Bašky Collection, s.r.o sa zaväzuje vyhnúť akejkoľvek diskriminácii pri prijímaní, odmeňovaní,
kariérnom raste či uvoľňovaní zamestnancov.
Dôsledne dodržiavame všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci a rovnako
žiadame od zamestnancov dodržiavať všetky podmienky BOZP. Dbáme na to aby zamestnanci nepožívali alkohol či omamné látky počas pracovného času alebo pred
nástupom do práce a považujeme to za neprípustné.
Dbáme na to aby systém odmeňovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý.

 

4. Vzťahy ku konkurencii

Bašky Collection, s.r.o rešpektuje pravidlá a zákony, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku
konkurencii sa správame slušne a čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia.
Nepokúšame sa nelegálnym spôsobom získať informácie o podnikaní konkurentov.
Neuplatňujeme nijakú formu nekalej súťaže.

 

5. Vzťahy k štátnym orgánom

Spoločnosť Bašky Collection, s.r.o sa zaväzuje správať ako sociálne zodpovedný občan vo vzťahu k
štátnym a vládnym orgánom, miestnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti a poskytovať im
pravdivé a včasné informácie.

Bašky Collection, s.r.o plní podmienky vyplývajúce zo zakladajúcej listiny, rešpektuje zákon a koná len

v súlade s platnou legislatívou.
Bašky Collection, s.r.o riadne platí dane, vedome sa nedopustí daňového úniku a dbá o
transparentnosť všetkých finančných transakcií. Dodržiava všetky zákonné ustanovenia proti praniu
špinavých peňazí.
Bašky Collection, s.r.o ani žiadny jej zamestnanec nesmie v krajine, kde spoločnosť podniká, používať
firemné fondy na poskytovanie priamych alebo nepriamych príspevkov politickým stranám,
kandidátom alebo skupinám.

 

6. Vzťahy k životnému prostrediu

Spoločnosť Bašky Collection, s.r.o sa zaväzuje, že pri výrobe svojich finálnych produktov nezaťažuje
nijakým spôsobom životné prostredie.

Bránime sa vytváraniu vysokého odpadu a tým šetríme životné prostredie. Využívame elektonickú komunikáciu.
Netlačíme dokumenty pokiaľ to nie je
nevyhnutné, používame nepapierovú formu komunikácie.

 

7. Vzťahy v medzinárodnom podnikaní

Spoločnosť Bašky Collection, s.r.o v každom svojom zahraničnom obchode dodržiava Všeobecnú
deklaráciu ľudských práv OSN a dbá na uplatňovanie jednotného postupu a dosiahnutie vysokého
morálneho štandardu aj v krajinách s odlišnou obchodnou praxou.

Dbáme na to, aby zákazník z inej krajiny mal rovnaké možnosti nákupu. Poskytujeme rovnaké

informácie o produktoch a službách aj na zahraničnom trhu a produkty sa nijak nelíšia. Dbáme na
včasné a presné dodávky tovarov a tovar vždy monitorujeme aby sme boli schopní poskytnúť
pravdivé a včasné informácie ohľadom sledovania produktu v preprave.

Zásady konania zamestnancov Bašky Collection, s.r.o

 

1. Všeobecné zásady


Každý zamestnanec spoločnosti Bašky Collection, s.r.o sa správa čestne, vystupuje slušne bez
diskriminácie a neslušných mravov a odvádza kvalitnú prácu, priebežne sa vzdeláva a riadi sa
platnými zákonmi.
Zamestnanci sú zároveň reprezentanti a vo vystupovaní pred verejnosťou sa správajú tak aby
nepoškodzovali dobré meno spoločnosti Bašky Collection, s.r.o a tak, aby nepoškodili majetok
spoločnosti.

 

2. Vystupovanie zamestnancov navonok


Zamestnanci spoločnosti Bašky Collection, s.r.o na verejnosti, pri reklamách, propagáciách a iných
udalostiach poskytujú pravdivé informácie o všetkých produktoch. Nezavádzajú a neprikrášľujú
žiadny produkt. Zverejňujú pravdivé okolnosti výroby produktu, skladovanie produktu, prepravu
produktu.
Žiadny zo zamestnancov nezverejňujú interné informácie spoločnosti
a nepoškodzujú dobré meno
spoločnosti a nevystupujú tak aby ulahodili sebe ako osobe pred potrebami spoločnosti.


3. Úplatky a dary


Všetci zamestnanci spoločnosti Bašky Collection, s.r.o nesmú prijímať ani poskytovať úplatky. Sú
povinní, pokiaľ je to možné, vyhýbať sa situáciám, kde je nevyhnutné alebo nemožné úplatok

odmietnuť a ak taká situácia vznikne, majú povinnosť bez výhrad a okamžite kontaktovať vedenie
spoločnosti o tejto skutočnosti.


4. Zneužívanie postavenia a informácií


Všetci zamestnanci spoločnosti Bašky Collection, s.r.o majú zakázané zneužívať informácie, ktoré
získali pri výkone práce v spoločnosti.
Zamestnanec môže vykonávať zárobkovú činnosť v zhodnom alebo príbuznom odbore súvisiacom s
výkonom svojej práce alebo predmetom činnosti Bašky Collection, s.r.o iba s predchádzajúcom
písomným súhlasom spoločnosti.

 

5. Etická komunikácia a vzťahy zamestnancov


Každý zamestnanec Bašky Collection, s.r.o pri komunikácii rešpektuje ľudskú dôstojnosť iného
človeka, zásady slušného chovania a zákaz akejkoľvek diskriminácie. Neprípustná je akákoľvek forma fyzického a psychického obťažovania vrátane sexuálneho
obťažovania, ponižovania či ohovárania.
Zamestnanec sa správa tak, aby na pracovisku nevyvolával konflikty, prípadne sa im vyhol. Ak však
vznikne problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch, musí vynaložiť všetko úsilie, aby sa tento
konflikt vyriešil pokojným a kultúrnym spôsobom.
Zamestnanec sa vyhýba konfliktom so zákazníkmi. Ak predsa vznikne problém v komunikácii so
zákazníkom a zamestnanec ho nevie sám vyriešiť, ihneď požiada o pomoc pri jeho riešení svojho
nadriadeného.

Zamestnanec nadriadeným preukazuje primeranú úctu a rešpekt, svedomite, dôsledne a efektívne si

plní zverené úlohy.
Ak výnimočne dôjde ku vzniku konfliktu, každý zamestnanec vyvíja maximálne úsilie, aby sa tieto
riešili vo vnútri spoločnosti.

 

Záverečné ustanovenia


Etický kódex spoločnosti Bašky Collection, s.r.o sa vzťahuje na všetkých manažérov a zamestnancov
spoločnosti, ako aj na ďalšie osoby konajúce v mene spoločnosti Bašky Collection, s.r.o. Všetci sú
povinní kódex dodržiavať, konať v súlade s jeho ustanoveniami a podporovať ho. Všetci zamestnanci
spoločnosti Bašky Collection, s.r.o si musia byť vedomí, že každé porušenie etických noriem
uvedených v etickom kódexe bude hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.
Zamestnanci sú povinní oznámiť porušenie tohto kódexu. Informáciu podávajú priamemu
nadriadenému, čo predstavuje typický postup. Pokiaľ však zamestnanec má dojem, že v danej situácií
to nie je vhodné, môže túto podať ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry.
Informáciu možno kedykoľvek podať ústne, písomne, elektronickou poštou, telefonicky.
Identita osôb podávajúcich oznámenie o podozrení z porušenia etického kódexu sa udržuje v tajnosti,
v najvyššej možnej miere. Žiadne represálie nebudú namierené proti zamestnancovi, ktorý ohlasuje
podozrenie z porušovania tohto kódexu.

Disciplinárne konanie alebo jeho absencia nevylučuje konanie orgánov činných v trestnom konaní v
prípade podozrenia, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin.

 

 

 

 

Späť do obchodu