DOVOLENKA 29.5.2024 - 6.6.2024

Ochrana osobných údajovVŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

 

V zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a Nariadenie”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

 

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.basky.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.      

 

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť Bašky Collection, s.r.o., Mládežnícka 1892/1, 974 04 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23817/S, IČO: 47 049 332, v mene, ktorej koná Barbora Kupčíková (ďalej len „prevádzkovateľ“) e-mail: baskycollection@gmail.com  (ďalej ako "spoločnosť alebo prevádzkovateľ").  Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.basky.sk (ďalej ako "naša webová stránka")  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

E-mail:  baskycollection@gmail.com

Tel. číslo: +421 902 20 78 22

 

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu vo vzťahu k osobným údajom.

 

 1. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1 Zabezpečenie osobných údajov.

 

Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva, a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

1.2  Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

1.3. Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

 1. ZÁKLADNÉ POJMY
  • Dotknutá osoba. Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
  • Súhlas dotknutej osoby. Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
  • Osobné údaje. Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
  • Spracúvanie osobných údajov. Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
  • Porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytovaniu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.
  • Prevádzkovateľ. Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
  • Sprostredkovateľ. Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 

 • Príjemca. Každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

 

 • Tretia strana. Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.
 1. ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

 

3.2 Dotknutými osobami sú:

Návštevníci webovej stránky, budúci klienti, klienti, zamestnanci našich dodávateľov a odberateľov.

 

3.3 Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie
P.č.

Kategória osobných údajov

Účel spracovania

Právny základ spracovania

Lehota na vymazanie OU


1.  [titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, IČO, DIČ údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis]


Účtovná agenda 


Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva. Do predmetnej  agendy zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov.
V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) plnenie si zákonných povinností vplývavajúcich z osobitných predpisov napr. zákon o účtovníctve 10 rokov 

2.

údaje uvedené v profile


Sociálne siete 


Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie firemných profilov na sociálnych sieťach, za účelom lepšej komunikácie s klientami (bývalými, potencionálnymi).Viac informácií nájdete v ods.4 týchto podmienok.


Aký oprávnený záujem?

Komunikácia s klientami prostredníctvom fanpage.V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia – oprávnený záujem


pokým nezruší sledovanie stránky, nevymaže dotknutá osoba komentár

3. 

[meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa, vaše platobné údaje]


E-shop


Účelom spracúvania osobných údajov je  uzavretie a plnenie z kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom  www.basky.sk  medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zmluvný vzťahPri predzmluvných vzťahoch –komunikácia 6 mesiacov

Osobné údaje na účely uzatvorenia zmluvy uchovávame 10 rokov

4.[meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa, vaše platobné údaje]


Reklamačné konanie


Účelom spracúvania osobných údajov je  výkon ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom  www.basky.sk  medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.
V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, zákonná povinnosť 
5 rokov od ukončenia reklamačného konania

5.[fotografia, meno, priezvisko]


Recenzie 


Účelom  je zverejnenie recenzie klienta  ako spokojného zákazníka prevádzkovateľa na reklamnú činnosť prevádzkovateľa a to zverejnením na webovej stránke a/alebo na sociálnej sieti prevádzkovateľa.
V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, súhlas dotknutej osoby Do splnenia účelu/odvolanie súhlasu

6.
[meno, priezvisko, titul, pracovné zaradenie, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) ]


Obchodná komunikácia


Komunikácia s obchodnými partnermi, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov alebo dodávateľov/odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.


Aký oprávnený záujem ?

Zabezpečenie plynulého plnenia zo zmluvného vzťahu. 


V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, oprávnený záujem 1 rok po ukončení zmluvného vzťahu

7.[meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje, údaje uvedené v žiadosti]


Uplatňovanie práv dotknutej osoby


Účelom spracúvania OÚ je  uplatňovanie práv dotknutých osôb  (reklamácie v oblasti GDPR).
V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, zákonná povinnosť 
5 rokov od vybavenia žiadosti

8.


[verifikácia ľudského konania pri prevencii pred útokmi bot robotov - takzvane captcha kódy. logy]


Bezpečnosť 


Účelom spracúvania osobných údajov zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti.Aký oprávnený záujem ?


Zabránenie neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov, nachádzajúcich sa v informačných systémoch prevádzkovateľV zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, oprávnený záujem 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný

 

 1. SOCIÁLNE SIETE

 

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia.

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto stránky na týchto platformách:

- Facebook

- INSTAGRAM

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

- INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

 

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných stránok a účtov na sociálnych sieťach a komunikácia s vami ako občanmi, interakcia k témam k obci ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram.

 

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach a účtoch sociálnych sietí, ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď., sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať komentáre a iné obsahy (videá, obrázky atď.), ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody), a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí.Príspevky sa uchovávajú na našej „timeline“ na stránke po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nezmažete ako komentujúci občania, alebo ak ich nevymažeme my ako prevádzkovateľ. 1. NAŠI PARTNERI

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom. Ide napr. o kuriérske a poštovné spoločnosti; profesionálni poradcovia (napr. advokáti, exekútori, notári, súdy, prekladatelia); poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google); poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácií, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics); poskytovateľov hostingových služieb; prevádzkovatelia sociálnych sietí; externí spolupracovníci PREVÁDZKOVATEĽA.

 

Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, OČTK atď.) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. 

 

Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich odbornej starostlivosti, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.

 

 1. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov hneď, ako sa o tom dozvieme. 1. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas, tak po dobu udelenia súhlasu alebo odvolania súhlasu.

V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Ďalšie spracovanie OÚ nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 3 pri každom jednotlivom účele spracúvania OÚ.

 

 1. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa resp. obmedzuje prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené servery mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, a to vzhľadom na rozhodnutie súdneho dvora EÚ vo veci SCHREMS II, zo dňa 16. júla 2020, kedy bola zrušená platnosť systému ochrany súkromia – tzv. „Privacy Shields“. Na prenosy údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené komisiou.


V našich podmienkach prichádza k prenosu údajov pri využívaní týchto služieb i) poskytovanie štatistických analýz (Google Analytics) návštevou nášho webu ii) fan page na sociálnej sieti (využívanie sociálnych sietí). Tieto prenosy sa uskutočňujú iba na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou, a boli poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR:Podmienky ochrany súkromia 

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 

Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR.

Google https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Facebook

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

https://www.facebook.com/communitystandards/ 1. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované profilovanie.  

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Viac o „cookies“ nájdete na našej podstránke PRAVIDLÁ COOKIES. 

 

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo si uplatniť svoje práva  v zmysle GDPR a to (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo na obmedzenie. Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na e-mailovej adrese baskycollection@gmail.com . 

 

 

 • Právo na informácie

 

Môžete od nás požadovať potvrdenie/informácie, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše OÚ. My ako spoločnosť sme povinní poskytnúť na základe Vašej žiadosť informácie do 30 dní od doručenia takej žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších 60 dní. O odklade by sme Vás informovali.

 

 

 • Právo na opravu

 

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne OÚ, ktoré sa Vás týkajú prípadne doplnili Vaše neúplné OÚ.

 

 • Právo na výmaz

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ už zanikol účel (dôvod), na ktorý boli zbierané. Ide o neoprávnené (nezákonné) spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o váš súhlas a vy ste ho odvolali. Existujú však dôvody, kedy nemôže prísť k okamžité vymazaniu Vašich údajov a to napr. lehoty uložené zákonom. 

 

 • Právo na prenosnosť údajov

Môžete od nás požadovať, aby sme OÚ, ktoré ste nám poskytli,  dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a za predpokladu, že sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. • Právo namietať

 

Ak spracúvame Vaše OÚ na právnom základe oprávnený záujem alebo verejný záujem, môžete podať kedykoľvek námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Odvolanie súhlasu
V prípadoch, kedy ste nám udelili súhlas, Vás informujeme, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolať ho môžete rovnakým spôsobom ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich údajov pred odvolaním súhlasu, avšak o tejto skutočnosti musíte byť pred poskytnutím súhlasu informovaná.
 

 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

 

- popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,

- spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,

- už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

- ste podali námietku voči spracúvaniu údajov. • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou

Ak ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušili Zákon alebo/a GDPR, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Avšak máte samozrejme právo podať sťažnosť na slovenskom úrade na ochranu osobných údajov.  Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi Váš podnet do 30 dní a rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

11.1 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

 

 • Základné súbory cookies

 

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 

 • Prevádzkové  súbory cookies

 

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napríklad prezradia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 

Dobrovoľné cookies:

 

 • Štatistiky/výkonné

 

pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

 

 

 • Marketingové (reklamné)

 

Súbory cookie reklamy sa používajú na zabezpečenie relevantných reklám a marketingových kampaní pre návštevníkov. Tieto cookies sledujú návštevníkov naprieč webovými stránkami a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobených reklám.

 

11.2. Čo ak nechcem používať súbory cookies?

Cookies, ktoré sa na našom webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

Postup pri odstránení cookies:

Návody pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

 • Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 • Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 • Opera:help.opera.com
 • Safari:support.apple.com

 

Využívame tieto cookies.

 

Potrebné

Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Poskytovateľ

Účel 

Platnosť 

Druh 

language

Saves the user's preferred language on the web site.

HTTP

1 year

PHPSESSID

Preserves user session state across page requests.

HTTP

Session

SRV_ID

This cookie is used in con text with load balan cing - Th is optimizes th eresp on serate between the visitor and the site, by distributing the trafficloadon mu ltiple networklinks or servers.

HTTP

Session

 

Štatistiky 

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Meno

Poskytovateľ

Účel

Platnosť 

Druh 

_ga

Google

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

2 roky

HTTP Cookie

_gat

Google

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 deň

HTTP Cookie

_gid

Google

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

1 deň

HTTP

 

 

11.3. Právne základy cookies a tretie strany

Cookies, ktoré využívame ako nutné (funkčné a základné), používame na optimalizáciu webovej stránky, rýchlejšie zobrazenie našej stránky a  používame ich na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov.  Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov za účelom štatisticky.

 

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing/štatistiku alebo prostredníctvom tretích strán (sociálne siete), spracúvame osobné údaje na právnom základe Súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.06.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.
Späť do obchodu